Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Groothandel Imbarro Home & Fashion B.V.
Sippenbroek 32
7207 BZ Zutphen
Telefoon: +31 (0)57 – 548 0001
Website: www.imbarro.nl
E-mailadres: info@imbarro.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van Imbarro Home & Fashion B.V. (kort: Imbarro), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71143416. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Imbarro.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten.

1.2     Onder “koper” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Imbarro een overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst te sluiten alsook diens vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n).

1.3     Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4     Indien de koper zelf algemene voorwaarden hanteert, hebben de algemene voorwaarden van Imbarro altijd voorrang.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1     De aan Imbarro gegeven opdracht geldt als een aanbod. Dit aanbod is door Imbarro aanvaard, zodra dit door Imbarro aan koper schriftelijk is bevestigd dan wel dat aanvaarding door Imbarro op een andere wijze aan koper is gemeld.

2.2     De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten, website, het toezenden van aanbiedingen en/of (andere) documentatie etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

2.3     Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Imbarro binden Imbarro niet.

2.4     Imbarro mag bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper adequate zekerheid eisen dat zowel aan de betalings- en de overige verplichtingen, voldaan zal worden. Indien koper deze zekerheden niet kan geven, kan Imbarro de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Imbarro uit het gemene recht voortvloeien.

2.5     Gegevens inzake het verkochte zoals (stof)eigenschappen, kwaliteit, kleur etc. als ook gegevens over afbeeldingen, monsters e.d. die door Imbarro aan koper zijn verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt. Imbarro verklaart expliciet dat kleuren van werkelijke leveringen af kunnen wijken van kleuren van monstermateriaal. Gegevens als bedoeld in deze paragraaf kunnen nooit als bindend voor Imbarro worden beschouwd.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1     De overeenkomst komt tot stand zodra Imbarro het aanbod aanvaard heeft, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding door Imbarro heeft plaatsgevonden als langs elektronische weg (internet, e-mail) door Imbarro aan koper een verkoopfactuur (is orderbevestiging) is aangereikt.

3.2     Als datum van aanvaarding/bevestiging van de order geldt de datum van de verkoopfactuur die door Imbarro via e-mail aan koper is verstrekt.

3.3     De door Imbarro aan de koper verzonden verkoopfactuur (is orderbevestiging) wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de verkoopfactuur in te stemmen tenzij hij binnen 3 dagen na verkoopfactuurdatum schriftelijk aan Imbarro te kennen geeft zich niet met de inhoud van de verkoopfactuur te kunnen verenigen.

3.4     Door het voldoen van het bedrag op de verkoopfactuur (zie 5.1) verklaart de koper zonder enig voorbehoud op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hiermee in te stemmen.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1     Overeenkomsten waarbij Imbarro levert aan de consument: onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro gebaseerd op levering af Imbarro (af fabriek), inclusief omzetbelasting, maar exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief de kosten van in- en uitlading, verzending en verzekering.

4.2     Overeenkomsten waarbij Imbarro levert aan de detaillist/zakelijke koper: onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro gebaseerd op levering af Imbarro (af fabriek), exclusief omzetbelasting, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief de kosten van in- en uitlading, verzending en verzekering.

4.3     De wijze van verpakking en verzending wordt door Imbarro bepaald tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de order schriftelijk anders met koper is overeengekomen. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet door ons teruggenomen.

4.4     De in prijslijsten en verkoopfacturen vermelde prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijzen, zoals valutakoersen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.5 Wij behoudens ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen maar voor de dag van feitelijke levering door Imbarro verhogingen in één of meer van in 4.4 genoemde kostenfacturen optreden, deze verhogingen aan koper in rekening te brengen. Dit geeft koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4.6 De minimale ordergrootte voor een detaillist/zakelijke koper bedraagt Euro 200,= exclusief omzetbelasting per order.

4.7 Prijzen en andere gegevens vermeld op de website, op beurzen en in communicatie-uitingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Artikel 5 Levering

5.1     Imbarro gaat over tot levering van de order nadat het bedrag op de verkoopfactuur volledig is voldaan door koper aan Imbarro, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling van de (online bestelde) order geschiedt via: overboeking vooraf op één van onze bankrekeningen, online betaling via Ideal, Sofort Banking, Belfius Pay Button, Bancontact of creditcard. Extra bankkosten voor buitenlandse betalingstransacties en credit cardkosten zijn voor rekening van koper.

5.2     Imbarro streeft ernaar een order, waarvan de betaling voor 13.00u ontvangen is, op dezelfde dag te verzenden naar het door de koper opgegeven adres. Overschrijding van deze verzendtermijn geeft nooit recht op annulering van de order door de koper. Wanneer een order niet binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling wordt verzonden, zal Imbarro dit zo spoedig mogelijk aan koper meedelen.

5.3     Indien Imbarro een product niet op voorraad heeft dan bedraagt de uiterlijke leveringstermijn 30 werkdagen. Overschrijding van deze leveringstermijn geeft koper recht op annulering van de order voor zover dit het niet leverbare product betreft. De hiermee gepaard gaande waarde wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, door Imbarro aan koper gecrediteerd en terugbetaald.

5.4     Levering van bestelde producten in gedeelten en betaling hiervan in gedeelten wordt door Imbarro niet geprefereerd maar kan, na uitdrukkelijk voorafgaand overleg hierover en bij wijze van hoge uitzondering, door Imbarro worden toegestaan.

5.5     Levering van een order geschiedt af fabriek. De verzendkosten (inclusief verpakkingskosten) vind je in de onderstaande tabel:

Voor overige landen zijn de verzendkosten standaard op Euro 99,= gesteld maar op aanvraag (via e-mail aan service@imbarro.nl) kan Imbarro de tarieven zoals die op de dag van verzending door de markt bepaald worden, aan koper verstrekken.

5.6     Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de aflevering van de order op het (aflever)adres van de koper door een vervoermiddel van of namens Imbarro.

5.7     Koper dient de producten/order onmiddellijk af te nemen. Koper is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het inladen, vervoeren en uitladen van de verkochte producten/order geschiedt voor rekening van de vervoerder. Vanaf het moment van levering is het gekochte dus voor risico van koper. Verzoekt koper Imbarro om de producten/order elders af te leveren dan op het oorspronkelijk aangegeven adres dan kan Imbarro de hieraan verbonden kosten bij de koper in rekening brengen.

5.8     Zodra de te leveren zaken op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen, gaat het risico waar het deze zaken betreft over op de koper. Voor de verzending maakt Imbarro gebruik van de diensten van verschillende vervoerders. Imbarro kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies tijdens of na transport door de vervoerder.

5.9     Indien Imbarro door koper of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de order omverpakking, restmateriaal en dergelijke mee terug te nemen dan komen de daarmee samenhangende kosten (waaronder eventuele kosten van vernietiging begrepen) voor rekening van koper.

 

Artikel 6 Garantie, reclame, ruilen & retourneren

6.1     Imbarro garandeert koper zaken te leveren die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik.

6.2     Indien de order/uitlevering niet aan de verwachtingen van koper voldoet, dan dient koper dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betreffende order aan Imbarro schriftelijk kenbaar te maken. Hierbij dient koper een nauwkeurige omschrijving van de klacht te geven, deze omschrijving te documenteren met bewijsmateriaal (bijvoorbeeld foto’s) en het factuurnummer te vermelden waarmee de betreffende order is geleverd.

6.3     Het indienen van een reclame geeft koper niet het recht de ontvangst van zaken te weigeren of op te schorten.

6.4     De garantie verplicht Imbarro slechts tot het kosteloos vervangen van de gegarandeerde zaken, tenzij Imbarro de voorkeur geeft aan creditering van de factuurwaarde van de betreffende zaak/zaken.

6.5     De garantie vervalt als:

  1.  het gebrek (mede) het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik of opslag en/of onjuiste behandeling en/of onderhoud van het geleverde;
  2.  werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd door de koper of derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Imbarro;
  3.  koper niet (geheel), dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan;
  4.  door koper niet tijdig schriftelijk is gereclameerd overeenkomst het gestelde in art. 6.2

6.6     Retourzending mag slechts geschieden na uitdrukkelijke toestemming van Imbarro. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van koper. Koper is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Bij het retourneren maakt koper gebruiker gebruik van het door Imbarro meegeleverde retourformulier. Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van koper. Mogelijke kosten voor onvoldoende gefrankeerde retourzendingen brengt Imbarro in mindering op het terug te betalen bedrag.

6.7     Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (Imbarro)verpakking en niet voorzien van gegevens van koper (zoals reclame, handelsmerk, merk, prijzen en andere aantekeningen aan/op het product) kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditfactuur.

6.8     Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Imbarro zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Imbarro, hetzij het gebrek herstellen dan wel een vervangend product leveren danwel het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren zoals beschreven in 6.7

6.9     Imbarro stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het verkeerde gebruik van geleverde producten. Daarnaast is Imbarro niet aansprakelijk voor enige schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van door haar geleverde producten. Imbarro is ook niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen c.q. schade van een vertraagde levering van een order.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1     De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de betreffende factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over.

7.2     Koper verleent Imbarro reeds nu, zonder enige vorm van vooraankondiging, het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Imbarro geleverde producten zich (kunnen) bevinden, om Imbarro in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten onmiddellijk terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Imbarro om van de koper vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten als gevolg van de aan de koper toerekenbare niet-nakoming.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1     Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Imbarro welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Imbarro kan worden verlangd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoersstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën en pandemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen, storingen in de leveringen van energie, bedrijfsbezetting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, defecten aan machinerieën en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Imbarro (zijn) ontstaan.

8.2     Indien Imbarro door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Imbarro het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 9 Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom

9.1     Terzake door ons geleverde zaken behouden wij ons alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom voor. Koper kan nimmer aanspraak maken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom terzake door ons aan hem geleverde zaken.

9.2     Wij behouden ons het recht om zaken te voorzien van onze eigen naam en het fabrieksmerk.

9.3     Indien koper constateert dat derden inbreuk maken op onze genoemde rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, is koper gehouden ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

9.4     Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om enig merk of ander onderscheidingsteken dat aan ons toebehoort althans door ons wordt gebruikt, op welke manier dan ook te gebruiken.

 

Artikel 10 Wanprestatie en ontbinding

10.1     Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Imbarro in geval van wanprestatie van de koper ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks te onzer keuze. Imbarro is in dit geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Imbarro geleden schade door koper.

10.2     De in dit artikel vermelde rechten heeft Imbarro eveneens indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, een deel of het geheel aan (onroerende) zaken in beslag is genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen of indien koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Imbarro op koper heeft terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 11 Conversiebepaling

11.1     Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gezien dan wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

11.2     Als een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gezien en het hierboven in dit artikel vermelde niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

12.1     Op de aanbiedingen, overeenkomsten en de levering met en door Imbarro is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2     Indien tussen Imbarro en koper een geschil ontstaat over de totstandkoming, uitleg, uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding of indien één van de partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is dan zijn partijen verplicht te proberen door onderhandeling tot overeenstemming te komen alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

12.3     De rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Imbarro gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Imbarro het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van koper.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder KvK nummer: 71143416 (Apeldoorn, maart 2021)